2019-11-21

KOMUNIKAT

APTEL Adam Pawlak spółka jawna z siedzibą w Białymstoku informuje, że wprowadzona do obrotu kuchenka gazowa składana model AG500B nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE, ze względu na brak w oznakowaniu wyrobów określenia rodzaju gazu, ciśnienia zasilania, kategorii urządzenia i wskazania ograniczeń użytkowania. Na wyrobie nie umieszczono także oznakowania CE, numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej, jak również danych identyfikujących wyrób, producenta oraz nazwy i danych adresowych importera. Dla wyrobu nie przedłożono ponadto dokumentacji na okoliczność przeprowadzenia procedury oceny zgodności.
Powyższe ogłoszenie publikuje w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.